วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1. ระบบและวิธีการเชิงระบบ

           การทำงานใด ๆ ให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดจากพื้นฐานวิธีการที่มีลำดับและขั้นตอนชัดเจนสามารถปฏิบัติซ้ำ ๆ ได้หลายครั้งอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลทุกครั้งไป เราเรียกกระบวนการและขั้นตอนนั้นว่า  “ระบบ”

 

           ระบบ (System)  หมายถึง  การทำงานขององค์ประกอบย่อยๆ  อย่างอิสระแต่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจนกลายเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ของแต่ละงาน  สามารถตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขได้ทุกขั้นตอน  ระบบจึงเป็นหัวใจสำคัญของงานหรือการดำเนินงานทุกประเภท

 

          วิธีการเชิงระบบ (System Approach)   วิธีเชิงระบบหรือวิธีระบบคือคำๆเดียวกัน  เป็นกระบวนการคิดหรือการทำงานอย่างมีแบบแผนชัดเจนในการนำเนื้อหาความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหรือผลผลิตมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอนฃเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิธีระบบยังเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วย

 

 

องค์ประกอบของวิธีระบบ

 

       วิธีระบบมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

          1)  ปัจจัยนำเข้า (Input) หมายถึง วัตถุสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงเหตุการณ์  สถานการณ์  วัตถุประสงค์  ปัญหา  ความต้องการ  ข้อกำหนด  กฎเกณฑ์  อันเป็นต้นเหตุของประเด็นปัญหา

 

        2) กระบวนการ (Process)  หมายถึง  วิธีการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาและปัจจัยนำเข้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการ

 

       3)  ผลลัพธ์  (Output)  หมายถึง  ผลงานที่ได้จากกระบวนการจัดการวัตถุดิบหรือปัจจัยนำเข้า ผลงานที่ได้รับอาจจะเป็นวิธีการหรือชิ้นงานก็ได้  ซึ่งสามารถประเมินผลและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (feedback)  ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น