วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

1.  ระบบและวิธีการเชิงระบบ

 

            การทำงานใดๆ  ให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นย่อมเกิดจากพื้นฐานวิธีการที่มีลำดับและขั้นตอนชัดเจนสามารถปฏิบัติซ้ำๆ  ได้หลายครั้งอย่างถูกต้องและสมเหตุสมผลทุกครั้งไป  เราเรียกกระบวนการและขั้นตอนนั้นว่า  “ระบบ”

 

            ระบบ (System) หมายถึง  การทำงานขององค์ประกอบย่อย ๆ อย่างอิสระแต่มี

ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจนกลายเป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ของแต่ละงาน  สามารถตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขได้ทุกขั้นตอน ระบบจึงเป็นหัวใจสำคัญของงานหรือการดำเนินงานทุกประเภท

 

           วิธีการเชิงระบบ (System Approach)  วิธีเชิงระบบ  หรือวิธีระบบ  คือ  คำๆ เดียวกัน เป็นกระบวนการคิดหรือการทำงานอย่างมีแบบแผนชัดเจน  ในการนำเนื้อหาความรู้ด้านต่างๆ  ซึ่งอาจจะเป็นวิธีการหรือผลผลิตมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้วิธีระบบยังเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นด้วย

องค์ประกอบของวิธีระบบ

 

          วิธีระบบมีองค์ประกอบสำคัญ  3  ประการ  ได้แก่

 

            1)  ปัจจัยนำเข้า (Input) หมายถึง  วัตถุสิ่งของต่างๆ  รวมถึงเหตุการณ์  สถานการณ์  วัตถุประสงค์  ปัญหา  ความต้องการ  ข้อกำหนด  กฎเกณฑ์  อันเป็นต้นเหตุของประเด็นปัญหา

 

            2)  กระบวนการ (Process) หมายถึง วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาและปัจจัยนำเข้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือความต้องการ

 

             3)  ผลลัพธ์  (Output)  หมายถึง  ผลงานที่ได้จากกระบวนการจัดการวัตถุดิบหรือปัจจัยนำเข้า  ผลงานที่ได้รับอาจจะเป็นวิธีการหรือชิ้นงานก็ได้  ซึ่งสามารถประเมินผลและตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ (feedback)  ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น