วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แผนบริหารการสอนประจำหน่วยการเรียนที่ 2

 

หัวข้อเนื้อหาประจำหน่วย

    

       หน่วยการเรียนที่  2  ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีหัวข้อ  ดังต่อไปนี้

 

           1.  ระบบและวิธีการเชิงระบบ

           2.  ระบบสารสนเทศ

           3.  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

            4.  ขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศ

            5.  ประเภทของระบบสานสนเทศ

            6.  ข้อมูลและสารสนเทศ

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 2

 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

 

       เมื่อจบหน่วยการเรียนนี้นักศึกษาควรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถ  ดังต่อไปนี้

 

            1.  อธิบายความหมายของระบบและวิธีเชิงระบบได้

            2.  อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศได้

            3.  ระบุองค์ประกอบของระบบสารสนเทศได้

            4.  อธิบายขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศได้

            5.  บอกประเภทของระบบสารสนเทศได้

            6.  ยกตัวอย่างสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

            7.  อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลและสารสนเทศได้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน

 

        ในหน่วยการเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง จึงใช้กิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้

 

            1.  การบรรยายประกอบสื่อ

            2.  การอภิปราย

            3.  การตอบคำถาม

            4.  การทำแบบฝึกหัด

            5.  การศึกษาค้นคว้าและทำรายงาน

 

การวัดและการประเมินผล

 

       วิธีวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนนี้มีดังนี้

 

            1.  การสังเกตความสนใจ

            2.  การซักถามความเข้าใจ

            3.  การศึกษาค้นคว้า

            4.  การตรวจผลงานที่มอบหมาย

            5.  การทำแบบฝึกหัดท้ายบท

            6.  การสอบกลางภาคเรียน

            7.  การสอบปลายภาคเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น