วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

คำถามท้ายหน่วยการเรียนที่ 2          1.  คำว่า “ระบบ” และวิธีการเชิงระบบ หมายถึงอะไร
          2.  องค์ประกอบสำคัญของวิธีระบบได้แก่อะไร
          3.  ระบบสารสนเทศ หมายถึง อะไร
          4.  องค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศ ได้แก่อะไร
          5.  สารสนเทศ  ด้านจุดมุ่งหมาย  ด้านขั้นตอน  และสารสนเทศทั่วไป  แต่ละด้านประกอบ
              ด้วยอะไร
          6.  โดยทั่วไปการจัดระบบสารสนเทศมีขั้นตอนการจัดอย่างไร
          7.  ระบบสารสนเทศ  ระดับบุคคล  ระดับกลุ่ม  กับระดับองค์กร  แตกต่างกันอย่างไร
          8.  ข้อมูลและความรู้  คืออะไร  มีความสำคัญกับสารสนเทศอย่างไร
          9.  การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสานสนเทศมีขั้นตอนอย่างไร
          10.  จงกล่าวถึงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนเครื่องที่ใช้งานแตกต่างกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น