วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประเภทของระบบสารสนเทศ

 

            การจำแนกสารสนเทศตามจำนวนคนที่เกี่ยวข้องในองค์กร  แบ่งได้  3  ระดับ  คือ  ระบบสารสนเทศระดับบุคคล   ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม และระบบสารสนเทศระดับองค์กร

 

            1. ระบบสารสนเทศระดับบุคคล คือ ระบบที่เสริมประสิทธิภาพและเพิ่มผลงานให้แต่ละบุคคล ในหน้าที่รับผิดชอบ  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมีขนาดเล็กลง  ราคาถูก  แต่มีความสามารถใน  การประมวลผลด้วยความเร็วสูงขึ้น  ประกอบกับมีโปรแกรมสำเร็จที่ทำให้ใช้งานได้ง่าย  กว้างขวางและคุ้มค่ามากขึ้น  เช่น  พนักงานขายควรมีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเป็นอย่างดี มีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า  เช่น  ชื่อ  ที่อยู่  ความสนใจในตัวสินค้า  หรือข้อมูลอื่นๆ  ที่จะสนับสนุนงานขาย  จัดการและควบคุมการทำงานของตนเองได้   เช่น   ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการขาย

            2.  ระบบสารสนเทศระดับกลุ่ม คือ  ระบบสารสนเทศที่ช่วยเสริมการทำงานของกลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เตรียมสภาวะแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยประโยชน์ในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  โดยทำเป้าหมายของธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล  มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  โดยเฉพาะข้อมูลและอุปกรณ์เทคโนโลยีพื้นฐาน  เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายแลน  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะการทำงานกลุ่ม  สามารถใช้กับงานต่าง ๆ  เช่น ระบบบริการลูกค้า  การประชุมผ่านเครือข่าย  ระบบการไหลเวียนอัตโนมัติของเอกสาร  ระบบการจัดตารางเวลาของกลุ่ม ระบบการบริหารโครงการของกลุ่ม

 

            3. ระบบสารสนเทศระดับองค์กร คือ  ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในภาพรวม  เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานร่วมกันของหลายแผนกโดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกันด้วยวิธีส่งผ่านถึงกันจากแผนกหนึ่งข้ามไปอีกแผนกหนึ่ง ระบบนี้สามารถสนับสนุนงานในระดับผู้ปฏิบัติการและการตัดสินใจ โดยอาจนำข้อมูลมาแสดงสรุปในแบบฟอร์มที่ต้องการ หัวใจสำคัญของระบบสารสนเทศระดับองค์กร คือ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรที่จะต้องเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของแต่ละแผนก เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูล  และทรัพยากรร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น