วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ระบบสารสนเทศ

 

           ระบบสารสนเทศ (Information System)  คือ  การประมวลผล  ข้อมูล  ข่าวสาร  อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นกระบวนการ เพื่อให้ข้อมูลในรูปของข่าวสารที่เป็นประโยชน์สูงสุด และเป็นข้อสรุป ที่สามารถนำไปใช้สนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจ ทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับกลางและระดับสูง ระบบสารสนเทศจึงเป็นระบบที่จัดตั้งขึ้น เพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อมูล ดังต่อไปนี้

 

         1)  รวบรวมข้อมูลทั้งภายใน ภายนอก ที่จำเป็นต่อหน่วยงาน

         2)  จัดกระทำเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ได้

         3)  จัดให้มีระบบเก็บเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาและนำไปใช้

        4)  มีการปรับปรุงข้อมูลเสมอเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา

            ในการทำงานใดๆ  ให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะต้องมีการวางแผนและออกแบบระบบการทำงาน  ให้ดีที่สุด  เพื่อลดปัญหาความผิดพลาด  และความล่าช้าของปฏิบัติงาน  ระบบสารสนเทศเป็นกระบวนการจัดการข้อมูลข่าวสาร  ในการดำเนินงานทั้งส่วนบุคคลและองค์กรทำงาน  สารสนเทศโดยทั่วไปเป็นกระบวนการทำงาน  ที่ประกอบด้วย  คน ข้อมูล  และเครื่องจักร  สิ่งที่จำเป็นในการดำเนินงานระหว่างองค์ประกอบสามประการนี้  ได้แก่การสื่อสารข้อมูลระหว่างกัน  เพื่อให้การทำงานสอดคล้องประสานกันไปในทิศทางที่ต้องการ

            การสื่อสารเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  จากแหล่งกำเนิดเนื้อหาสาระไปสู่ปลายทาง  เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน  การสื่อสารระหว่างบุคคล  ใช้ช่องทางผ่านอวัยวะรับสัมผัสทั้ง 5  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  ผิวกาย  โดยใช้สื่อที่เหมาะสม   เช่น   เสียงพูด รู ปภาพ  กลิ่น       รสชาด   ผิวสัมผัส  ส่วนการสื่อสารระหว่างคนกับเครื่องจักร   ต้องใช้โปรแกรม   หรือคำสั่งที่เหมาะสมกับเครื่องจักรแต่ละชนิด  ตัวอย่างเช่น  การสื่อสารกับรถยนต์ด้วยพวงมาลัย  เพื่อสั่งการให้ไปตามทิศทางที่ต้องการ การเหยียบครัช เข้าเกียร์ และคันเร่งเพื่อให้รถเคลื่อนตัวการเหยียบเบรกเพื่อให้รถหยุด ข้อมูลที่ถูกป้อนเพื่อให้รถยนต์ตอบสนอง คือ แรงที่กระทำต่อพวงมาลัย  และคันบังคับของเกียร์  ครัช  หรือเบรก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ  ที่จะสั่งรถยนต์ให้เป็นไปตามความต้องการ  คือ  สิ่งแวดล้อมที่เรามองเห็น  ได้ยิน  ได้กลิ่น  ผิวกายสัมผัส  หรือลิ้มรส เช่น ถนน ทุ่งนา ท้องฟ้า ต้นไม้ คน บ้าน ฯลฯ รวมทั้งความต้องการภายในของบุคคลและสังคม  ข้อมูลต่างๆ  ดังกล่าวจะถูกวิเคราะห์  สังเคราะห์  จำแนกแยกแยะ  และสรุป  เป็นหมวดหมู่หรือเป็นสารสนเทศอย่างรวดเร็ว  เพื่อเป็นความรู้ที่ใช้ตัดสินใจในการเดินทาง  ด้วยรถยนต์ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ ระดับการตัดสินใจในการเดินทาง ขึ้นอยู่กับความถูกต้องชัดเจนของข้อมูลสารสนเทศผสมผสานกับ กระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของบุคคล ประสบการณ์ที่สลับซับซ้อนลักษณะนี้   เรียกว่า ระบบงานสารสนเทศ

 

            ระบบสารสนเทศ  เป็นงานที่เกี่ยวกับ  ข้อมูล  ประเภทตัวอักษร  และตัวเลขจำนวนมากมายมหาศาล หากดำเนินการด้วยมนุษย์หรือเครื่องมือพื้นฐาน จะทำให้เสียเวลามาก  ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูล การคิดคำนวณเพื่อประมวลผลจนกลายเป็นสารสนเทศ  ทำให้เกิดความล่าช้าและมีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย  ปัจจุบันมนุษย์ได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดำเนินงานสารสนเทศแทบทุกสาขาอาชีพ เนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องไฟฟ้าระบบดิจิตอลที่มีศักยภาพสูงในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จำนวนมาก  สามารถจำแนก  จัดหมวดหมู่เป็นสารสนเทศ  และนำเสนอได้อย่างรวดเร็ว

            คอมพิวเตอร์ทำงานได้ด้วยคำสั่งหรือชุดคำสั่งที่ เรียกว่า โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมมีลักษณะเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ เป็นสื่อประเภท ซอฟต์แวร์ (Software) ในการดำเนินงานที่มีระบบงานใหญ่  อาจต้องใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมร่วมกัน  เป็นคำสั่งให้ครอบคลุมกิจกรรมหรือภาระงาน  โปรแกรมอาจจะถูกป้อนเข้าทางแป้นอักขระ  หรือจากแผ่นดิสก์  หรือแผ่นซีดี  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่  คำนวณประมวลผลข้อมูล  ด้วยกรรมวิธีที่กำหนดขึ้นตามจุดประสงค์ของงาน เพื่อกลั่นกรองข้อมูลออกมาเป็นสารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างเหมาะสม

1 ความคิดเห็น:

  1. ตรวจแล้ว..เนื้อหาครบถ้วน แต่หากตกแต่งให้ตัวอักษรข้อความมีสีสันบ้างจะช่วยดึงดูความสนใจมากขึ้น ส่วนประกอบของgadgetทั้ง2ข้างควรเพิ่มเติมให้มากกว่านี้

    ตอบลบ