วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

 

          การจำแนกองค์ประกอบ  ระบบสารสนเทศมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของแต่ละงาน  ในที่นี้จำแนกเป็น  2  ประเภท ได้แก่  องค์ประกอบหลัก  และองค์ประกอบด้านต่าง ๆ

 

3.1 องค์ประกอบหลักของระบบสารสนเทศ

 

           องค์ประกอบหลักของระบบสานสนเทศ  มีองค์ประกอบหลัก   2  ส่วน   ได้แก่ 

ระบบการคิด  และระบบของเครื่องมือ

 

            ระบบการคิด  หมายถึง  กระบวนการและขั้นตอนในการจัดลำดับ  จำแนก  แจกแจง และจัดหมวดหมู่ข้อมูลต่างๆ  เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและเผยแพร่  ระบบการคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้น  ที่สำคัญของงานสารสนเทศทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูงที่มีความสลับซับซ้อนจนต้องใช้ทักษะการจัดการและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน

 

            ระบบเครื่องมือ  หมายถึง  วัสดุอุปกรณ์  หรือเครื่องมือ  ที่นำมาใช้ในการรวบรวม   จัดเก็บ และเผยแพร่  สารสนเทศให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์  และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือในการจัดการสารสนเทศที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในองค์กร  หน่วยงาน หรืองานธุรกรรมต่างๆ  แทบทุกวงการ  จนทำให้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกลายเป็นสัญลักษณ์ของสารสนเทศ

3.2 องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ

 

            เนื่องจากสารสนเทศเป็นวิธีการหรือกระบวนการในการจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานต่าง ๆ ดังนั้นองค์ประกอบสารสนเทศของงานแต่ละด้านจึงแตกต่างกัน   ดังนี้

 

    3.2.1 องค์ประกอบของสารสนเทศด้านจุดมุ่งหมาย

          ในการแก้ปัญหา มี 4 ประการ ได้แก่

             - ข้อมูล  (Data)

            - สารสนเทศ  (Information)

           - ความรู้  (Knowledge)

           - ปัญญา  (Wisdom)  ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน

 

clip_image001_thumb[4]_thumb

ภาพแสดงองค์ประกอบด้านจุดมุ่งหมายในการแก้ปัญหา

 

          3.2.2 องค์ประกอบของสารสนเทศด้านขั้นตอน ในการดำเนินงานมี  3  ประการ

คือ  ข้อมูลนำเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ์ (Output) การทำงานจะเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนข้อมูลดิบที่เข้ามาสู่การคำนวณประมวลผลหรือการกลั่นกรองจนได้ชิ้นงานหรือผลลัพธ์ (output) และจัดเก็บเพื่อนำออกมาเผยแพร่ในลักษณะของสารสนเทศต่อไป

 

clip_image001[8]_thumb[8]_thumb

ภาพแสดงองค์ประกอบด้านกระบวนการในการดำเนินงาน

 

       3.2.3 องค์ประกอบของสารสนเทศในหน่วยงาน ได้แก่ บุคคลหรือองค์กร เทคโนโลยี ข้อมูล และระบบสารสนเทศ

 

clip_image001[12]_thumb[4]_thumb

ภาพแสดงองค์ประกอบของสารสนเทศในหน่วยงาน

 

            3.2.4.  องค์ประกอบระบบสารสนเทศทั่วไป   (Information  Process  Systems)  ประกอบด้วย องค์ประกอบดังนี้ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารข้อมูล (hardware)  ข้อมูล(data)  สารสนเทศ (information)โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ (software) บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ (people ware)

 

clip_image001[14]_thumb[4]_thumb

ภาพแสดงองค์ประกอบระบบสารสนเทศทั่วไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น